Algemene handelsvoorwaarden

Inhoud van het contract

 • Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch, per fax, per e-mail en via het internet geplaatst worden. Als u geen uitdrukkelijke bevestiging krijgt van Dentalsil, dan geldt de verzending van de goederen als orderacceptatie.
 • De goederenlijst en –prijzen in de Dentalsil catalogus zijn vrijblijvend. De voorwaarden en de prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn doorslaggevend. Vergissingen en drukfouten voorbehoudend.
 • Naar aanleiding van rechtelijke bepalingen staan niet alle aangeboden producten buiten de Europese Unie ter beschikking. Dentalsil zal zijn klanten hierover omgaand informeren.
 • De prijzen in de catalogus zijn nettoprijzen. Prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW die geldt op het moment van levering.
 • Bij legeringen kan het voorkomen dat door prijsverhoging van afzonderlijke onderdelen zoals bijvoorbeeld kobalt de prijzen moeten worden aangepast.
 • Door gebruik te maken van onze webwinkel gaat u automatisch akkoord met onze algemene handelsvoorwaarden.

Levering

 • De leveringen gebeuren vanuit Dentalsil, deellevering kunnen geleverd en berekend worden.
 • Leveringen geschieden binnen twee werkdagen indien op voorraad. Voor producten welke niet voorradig zijn kan levertijd oplopen tot maximaal 9 werkdagen.
 • Leveringen, voor wat betreft onze webwinkel voor professionals (https://www.dentalsil.com/webwinkel), zijn inclusief verpakking en exclusief verzendkosten. Indicatie verzendkosten; per pakje tot 30kg € 5,00 / tot 60kg € 15,00 / meer dan 60kg € 15,00 (maximale verzendkosten per bestelling € 15,00 en pallets op aanvraag), prijzen zijn exclusief BTW.
 • Leveringen, voor wat betreft deze webwinkel (https://www.dentalsil.com/deal) zijn de prijzen exclusief BTW, en eenmalige verzendkosten voor NL € 5,75 voor Duitsland en Luxemburg zijn de verzendkosten vanaf € 10,- excl BTW.
 • Als de klant de goederen niet tijdig ophaalt, dan heeft Dentalsil na 10 dagen het recht, een vergoeding aan te rekenen, een schadevergoeding te eisen of het contract te verbreken.
 • Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
 • Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

Verlenging van de levertermijn

 • In geval van overmacht, stakingen, vakantie, overheidsmaatregelingen en bedrijfsstoringen die langer dan een week hebben geduurd of vermoedelijk langer zullen duren, wordt de leveringsperiode verlengd.
 • In geval van sub 1. heeft men het recht om zich van het contract terug te trekken op voorwaarden dat dit minstens twee weken op voorhand aangekondigd wordt.
 • In bovenstaande gevallen heeft men geen recht op schadevergoedingen.

Betalingen

 • De factuur wordt op de dag van verzending ter betaling uitgeschreven.
 • De betalingstermijn bedraagt 10 dagen na factuurdatum (hiervoor geldt een bij Dentalsil bekend klanten nummer met hierin de betalings afspraken).
 • De betaling direct via het beveiligd betaalsysteem Sisow.
 • Betaal mogelijkheden: iDeal, Maestro, Mastercard, Visacard, PayPal, Bancontant, ING Home'Pay, Giropay, AfterPay.
 • Alle prijzen in deze webwinkel zijn inclusief BTW, administratie-, verpakkings-, en verzendkosten.

Annuleringen

 • Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Betalingsverzuim

 • Bij te late betaling wordt bijkomend 1% interest van het factuurbedrag per maand berekend en aanmaningskosten. Tot gehele betaling van uitstaande rekeningen incl. interest wegens te late betaling, is Dentalsil niet verplicht tot verdere levering, kan respectievelijk een vooruitbetaling verlangen.
 • Bij achterstallige betalingen van één factuur, moeten alle andere factuurbedragen onmiddellijk betaald worden.

Schuldvergelijking/kredietnota

 • Het is niet toegestaan om tegen-vorderingen met rekeningen van Dentalsil. te verrekenen.
 • Kredietnota’s worden voor klanten met een maandafrekingen en klanten met doorlopende opdracht automatisch berekend. In alle andere gevallen wordt de rekening van de klant voor het bedrag van de kredietnota gecrediteerd en kan vervolgens zo verrekend worden. Credit nota’s van Dentalsil kunnen met rekeningen van Dentalsil verrekend worden.

Klachten

 • Dentalsil moet tenlaatste binnen 3 werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van evt. klachten.
 • In de handel veel voorkomende of kleine, technisch onvermijdbare afwijkingen worden niet als klacht aanvaard.
 • Bij gegronde klachten zal Dentalsil de goederen herstellen of vervangen binnen 4 weken na ontvangst van de teruggestuurde goederen. De wettelijke voorschriften zijn hier van kracht.
 • Dentalsil is niet verantwoordelijk voor vorstschade.

Omruilen

 • Als goederen ter vervanging worden teruggezonden, dient men dit van tevoren schriftelijk aan te vragen bij Dentalsil, hierop moet de reden van de vervanging vermeld worden. Na schriftelijke toestemming van Dentalsil kan men de goederen terugsturen. Dentalsil overhandigt alle kredietnota’s pas na ontvangst van de terugzending.
 • Onbeschadigde materialen worden binnen 14 dagen na ontvangst van aanvraag tot vervanging, omgeruild.
 • Apparaten worden enkel na duidelijke en schriftelijke afspraken omgeruild. Als de goederen zonder enige mededeling vooraf worden teruggezonden, dan worden er bijkomende administratiekosten ter hoogte van 10% van de aankoopprijs (minstens 15,00 €) aangerekend. Toestellen die reeds gebruikt werden of waarvan de verpakking beschadigd is, worden niet geruild.
 • De terugzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 • Speciale bestellingen en fabricages worden niet geruild.

Klantendienst

 • Dentalsil herstelt alle toestellen uit het eigen leveringsaanbod.

  De reparatiekosten worden per 10 min berekend. Reistijden worden berekend als werkuren. De details worden door de klantenservice – order geregeld.

Eigendomsvoorbehoud

 • De geleverde goederen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) blijven tot het tijdstip van de volledige betaling en tegemoetkoming van alle voorwaarden vermeld in de zakenovereenkomst, eigendom van Dentalsil.
 • De klant is bevoegd om de goederen verder te verkopen of andere handelingen te ondernemen, zolang dit binnen de perken van de handelsbetrekking gebeurt en zolang de klant zijn noodzakelijke verplichtingen tegenover Dentalsil niet in gebreke stelt. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud verwerkt worden, dan heeft Dentalsil recht op de mede-eigendom van de nieuwe goederen weliswaar in verhouding tot de waarde van de goederen, tenopzichte van de waarde van de andere verwerkte voorwerpen. Alle claims, ontstaan uit de verdere verkoop, inclusief alle bijkomende rechten en eventuele borgen, draagt de klant over aan Dentalsil. Dentalsil heeft het recht, claims die voortvloeiden uit de wederverkoop tot wederopzegging op te eisen. Als Dentalsil dit wenst, moet de klant zijn afnemer over de plaatsgevonden overdrachten op de hoogte brengen, en dit ten gunste van Dentalsil. Bovendien moeten de terugvorderbare noodzakelijke kosten en documenten ter beschikking gesteld worden van Dentalsil.
 • De goederen onder eigendomsvoorbehoud mogen in geen geval verpand of uitgeleend worden aan derden. In geval van beslaglegging moet de klant uitdrukkelijk het eigendomsvoorbehoud aanhalen en Dentalsil onmiddellijk op de hoogte brengen.

Plaats van levering en geschillen

 • Voor alle leveringen en alle geschillen geld de hoofdzetel van Dentalsil als plaats van levering. Bij rechtstreekse bestellingen geldt de hoofdvestigingsplaats van de producent als plaats van levering.

Soft- en hardware

 • Bij soft- en hardware gelden de soft- en hardwarecontracten.

Geldigheid van de bepalingen

 • Zouden afzonderlijke bepalingen niet van toepassing zijn of worden, of is een bepaling niet in zijn geheel sluitend wordt de rechtskracht van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.
 • In plaats van de niet geldende bepalingen is een geldende bepaling van toepassing die economisch het meest lijkt op de bedoelde bepaling; hetzelfde is van toepassing in het geval van niet sluitend zijn.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.