LET OP!

Onrust in de wereld leidt tot dramatische economische gevolgen. Wereldwijde aanhoudende stijging van de grondstofprijzen, fabrikanten kampen met te kort aan grondstoffen, explosieve prijsstijging van o.a. energiekosten, te kort aan ‘geschoold' personeel met direct gevolg dat productie en levering goederen stagneert en wij (zoals velen) genoodzaakt zijn dagelijks verkoopprijzen aan te passen! Wij voeren een paar duizend artikelen in onze webwinkel en het kan voorkomen dat de aangeboden verkoopprijs van een product nog niet correct is doorgevoerd. Prijsverschil zal nihil zijn maar u kan altijd bellen voor onze actuele prijs. Uiteraard wordt op uw factuur de actuele prijs weergegeven.

Algemene handelsvoorwaarden

 Inhoud van het contract

 1. Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch, per fax, per e-mail en via het internet geplaatst worden. Als u geen uitdrukkelijke bevestiging krijgt van Dentalsil, dan geldt de verzending van de goederen als order acceptatie.
 2. De goederenlijst en –prijzen in de Dentalsil catalogus zijn vrijblijvend. De voorwaarden en de prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn niet doorslaggevend, vergissingen, drukfouten, prijswijzigingen onder voorbehoud.
 3. Naar aanleiding van rechtelijke bepalingen staan niet alle aangeboden producten buiten de Europese Unie ter beschikking. Dentalsil zal zijn klanten hierover omgaand informeren.
 4. De prijzen in de catalogus zijn nettoprijzen. Prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW die geldt op het moment van levering.
 5. Bij legeringen kan het voorkomen dat door prijsverhoging van afzonderlijke onderdelen zoals bijvoorbeeld kobalt de prijzen moeten worden aangepast.
 6. Door gebruik te maken van onze webwinkel gaat u automatisch akkoord met onze algemene handelsvoorwaarden. 

Levering

 1. De leveringen gebeuren vanuit Dentalsil, deellevering kunnen geleverd en berekend worden.
 2. Leveringen geschieden binnen twee werkdagen indien op voorraad. Voor producten welke niet voorradig zijn kan levertijd oplopen.
 3. Leveringen zijn inclusief verpakking en exclusief verzendkosten. Indicatie verzendkosten; per pakje tot 30kg € 5,00 / tot 60kg € 15,00 / meer dan 60kg € 15,00 (maximale verzendkosten per bestelling € 15,00 en pallets op aanvraag). Transportkosten vrij vanaf een orderwaarde € 150,-  excl.BTW, met uitzondering van medisch transport en EXPRES verzending. Voor medisch transport wordt € 18,50 per bestelling doorberekend. Expres zending direct vanuit de fabrikant mogelijk, richtprijs € 48,40 per zending (vraag uw contact persoon voor de actuele prijs). Producten kunnen op een gewenste tijd worden geleverd, hiervoor geldt een toeslag.
 4. Als de klant de goederen niet tijdig ophaalt, dan heeft Dentalsil na 10 dagen het recht, een vergoeding aan te rekenen, een schadevergoeding te eisen of het contract te verbreken.
 5.  Product afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken. Het is Dentalsil toegestaan een alternatief product te leveren (van een alternatieve fabrikant) mits dit hetzelfde product is en aan dezelfde kwaliteit eisen voldoet.
 6. Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
 2. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

Verlenging van de leveringstermijn

 1. In geval van overmacht, stakingen, vakantie, overheidsmaatregelingen en bedrijfsstoringen die langer dan een week hebben geduurd of vermoedelijk langer zullen duren, wordt de leveringsperiode verlengd.
 2. In geval van sub 1. heeft men het recht om zich van het contract terug te trekken op voorwaarden dat dit minstens twee weken op voorhand aangekondigd wordt.
 3. In bovenstaande gevallen heeft men geen recht op schadevergoedingen.

Betalingen

 1. De factuur wordt op de dag van verzending ter betaling uitgeschreven.
 2. Bent u professional/wederverkoper:
  • De betalingstermijn bedraagt 10 dagen na factuurdatum.
 3. Bent u consument:
  • De betaling direct via het beveiligd betaalsysteem Sisow.
  • Betaal mogelijkheden: iDeal, Maestro, Mastercard, Visacard, PayPal, Bancontact, ING Home'Pay, Giropay.

Annuleringen

Kosteloos annuleren binnen 24 uur. Dentalsil bepaald hierin de coulance van annulering. Indien opdrachtgever na 24 uur de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gebonden aan leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade. 5 werkdag na de order/bestelling is het niet meer mogelijk om de order/bestelling te annuleren en dient het product af genomen te worden.

Betalingsverzuim

 1. Bij te late betaling wordt bijkomend 1% interest van het factuurbedrag per maand berekend en aanmaningskosten. Tot gehele betaling van uitstaande rekeningen incl. interest wegens te late betaling, is Dentalsil niet verplicht tot verdere levering, kan respectievelijk een vooruitbetaling verlangen.
 2. Bij achterstallige betalingen van één factuur, moeten alle andere factuurbedragen onmiddellijk betaald worden.

Schuldvergelijking/kredietnota

 1. Het is niet toegestaan om tegen-vorderingen met rekeningen van Dentalsil. te verrekenen.
 2. Kredietnota’s worden voor klanten met een maand-afrekingen en klanten met doorlopende opdracht automatisch berekend. In alle andere gevallen wordt de rekening van de klant voor het bedrag van de krediet nota gecrediteerd en kan vervolgens zo verrekend worden. Credit nota’s van Dentalsil kunnen met rekeningen van Dentalsil verrekend worden.

Klachten

 1. Dentalsil moet ten laatste binnen 3 werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van evt. klachten.
 2. In de handel veel voorkomende of kleine, technisch onvermijdbare afwijkingen worden niet als klacht aanvaard.
 3. Bij gegronde klachten zal Dentalsil de goederen herstellen of vervangen binnen 4 weken na ontvangst van de teruggestuurde goederen. De wettelijke voorschriften zijn hier van kracht.
 4. Dentalsil is niet verantwoordelijk voor vorstschade.

Omruilen

 1. Als goederen ter vervanging worden teruggezonden, dient men dit van tevoren schriftelijk aan te vragen bij Dentalsil, hierop moet de reden van de vervanging vermeld worden. Na schriftelijke toestemming van Dentalsil kan men de goederen terugsturen. Dentalsil overhandigt alle krediet nota’s pas na ontvangst van de terugzending.
 2. Onbeschadigde materialen worden binnen 14 dagen na ontvangst van aanvraag tot vervanging, omgeruild.
 3. Apparaten worden enkel na duidelijke en schriftelijke afspraken omgeruild. Als de goederen zonder enige mededeling vooraf worden teruggezonden, dan worden er bijkomende administratiekosten ter hoogte van 10% van de aankoopprijs (minstens 15,00 €) aangerekend. Toestellen die reeds gebruikt werden of waarvan de verpakking beschadigd is, worden niet geruild.
 4. De terugzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 5. Speciale bestellingen (waaronder: producten welke wij niet standaard in ons assortiment voeren, gepersonaliseerde producten, beperkt houdbare producten, producten om hygiënische redenen) en gefabriceerde producten worden niet geruild.

Klantendienst

 1. Dentalsil herstelt alle toestellen uit het eigen leveringsaanbod.
 2. De reparatiekosten worden per 10 min berekend. Reistijden worden berekend als werkuren. De details worden door de klantenservice – order geregeld.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) blijven tot het tijdstip van de volledige betaling en tegemoetkoming van alle voorwaarden vermeld in de zakenovereenkomst, eigendom van Dentalsil.
 2. De klant is bevoegd om de goederen verder te verkopen of andere handelingen te ondernemen, zolang dit binnen de perken van de handelsbetrekking gebeurt en zolang de klant zijn noodzakelijke verplichtingen tegenover Dentalsil niet in gebreke stelt. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud verwerkt worden, dan heeft Dentalsil recht op de mede-eigendom van de nieuwe goederen weliswaar in verhouding tot de waarde van de goederen, tenopzichte van de waarde van de andere verwerkte voorwerpen. Alle claims, ontstaan uit de verdere verkoop, inclusief alle bijkomende rechten en eventuele borgen, draagt de klant over aan Dentalsil. Dentalsil heeft het recht, claims die voortvloeiden uit de wederverkoop tot wederopzegging op te eisen. Als Dentalsil dit wenst, moet de klant zijn afnemer over de plaatsgevonden overdrachten op de hoogte brengen, en dit ten gunste van Dentalsil. Bovendien moeten de terugvorderbare noodzakelijke kosten en documenten ter beschikking gesteld worden van Dentalsil.
 3. De goederen onder eigendomsvoorbehoud mogen in geen geval verpand of uitgeleend worden aan derden. In geval van beslaglegging moet de klant uitdrukkelijk het eigendomsvoorbehoud aanhalen en Dentalsil onmiddellijk op de hoogte brengen.

Plaats van levering en geschillen

 1. Voor alle leveringen en alle geschillen geld de hoofdzetel van Dentalsil als plaats van levering. Bij rechtstreekse bestellingen geldt de hoofdvestigingsplaats van de producent als plaats van levering.

Soft- en hardware

 1. Bij soft- en hardware gelden de soft- en hardwarecontracten.

Geldigheid van de bepalingen

 1. Zouden afzonderlijke bepalingen niet van toepassing zijn of worden, of is een bepaling niet in zijn geheel sluitend wordt de rechtskracht van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.
 2. In plaats van de niet geldende bepalingen is een geldende bepaling van toepassing die economisch het meest lijkt op de bedoelde bepaling; hetzelfde is van toepassing in het geval van niet sluitend zijn.

Adverteren

 1. De folder van Dentalsil verschijnt 5 maal per jaar verdeeld over de navolgende periodes: 1 - jan. t/m mrt. 2 - apr. t/m jun. 3 - jul. t/m aug. 4 - sept. t/m nov. 5 - dec. t/m jan. Gedurende deze periodes is het mogelijk een product pagina te bespreken/reserveren met doel deze als advertentieruimte te benutten.
 2. De periodieke folder van Dentalsil biedt doorgaans plaats voor 1 tot 2 externe adverteerders waaronder fabrikanten/leveranciers welke niet (wel) tot ons standaard assortiment behoort. Nadat een akkoord is bereikt van een persoonlijk geoffreerd/gecorrespondeerd voorstel, zal de fabrikant/leverancier samen met Dentalsil de verplichtingen nauwgezet opvolgen. Een schriftelijke of mondelinge akkoord verklaring van de fabrikant/leverancier (of diens vertegenwoordiger) maakt de 'geoffreerde' overeenkomst met Dentalsil bindend.
 3. Alle afspraken en 'geoffreerde' verplichtingen (waaronder levering van goederen of openstaande facturen) dienen door de adverteerder 1 maand voorafgaand aan Dentalsil te zijn voldaan. Indien de adverteerder hierin verzuimt vervalt de gepersonaliseerde 'offerte' en zal Dentalsil het standaard tarief met bijkomende kosten aan de adverteerder doorberekenen. Dentalsil is verplicht de standaard tarieven kenbaar te maken in de offerte/correspondentie.
 4. Dentalsil is niet aansprakelijk voor een product welke door de adverteerder is aangeboden. De adverteerder draagt verantwoordelijkheid en de zorg over het product en biedt de klanten van Dentalsil volledige garantie op het product.

Retournering - herroepingsrecht (regelement voor de consument)

 • Niet tevreden met het ontvangen product? Het terugsturen van een artikel is bij ons geen probleem.
  • Bedenktijd (herroepingsrecht): U kunt de bestelling meteen terugsturen zonder dit eerst aan ons te melden. In dit geval geldt een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling kunt u ons via e-mail melden dat u de bestelling toch niet wilt. Na ontvangst van deze melding, krijgt u van ons per e-mail een bevestiging met hierin de instructies voor het retourneren.
  • Kosten retournering: De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.
  • Terugbetaling: Wij betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring het totale aankoopbedrag terug, mits wij de bestelling in goede staat retour hebben ontvangen
  • Behandeling bestelling: Als het hiervoor nodig is de verpakking te openen, verzoeken wij dit zo netjes mogelijk te doen. Het is niet toegestaan het zegel te verbreken van audio- en video-opnamen en computer programmatuur, en van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.
  • Uitzondering: De volgende artikelen vallen niet onder het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden:
   • Gepersonifieerd of op maat gemaakte artikelen.
   • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
   • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verpakking na levering opent (en/of gebruikt) is.
   • Audio- en video-opname en computerprogrammatuur waarvan het zegel verbroken is.
   • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
  • Wil je het artikel ruilen?: Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder! Onze klantenservice is bereikbaar via e-mail: info@dentalsil.nl
  • Is het artikel bij ontvangst beschadigd of is hier een klacht over?: Wij doen altijd ons uiterste best om de bestelling zo goed mogelijk te versturen. Mocht het toch voorkomen dat de bestelling niet compleet of beschadigd is, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder! Onze klantenservice is bereikbaar via e-mail: info@dentalsil.nl
  • U kunt via diverse postorderbedrijven het artikel retourneren: U kunt er voor kiezen om het paket via een postorderbedrijf retour te sturen, bijv. PostNL. Retourneren is op eigen kosten en risico.

Bestel je als een zakelijke klant, bedrijf, B2B dan gelden de volgende regels ten aanzien van het herroepingsrecht: Dentalsil is niet wettelijk verplicht je het herroepingsrecht te bieden, zoals dit geldt voor consumenten (particulieren).

Identiteit van de ondernemer

  • Handelsnaam: Dentalsil
  • Correspondentie adres: Zinkstraat 24, 4823 AD  Breda
  • KvK: 65128451
  • BTWnr: NL855991471B01
  • Bank: NL22ABNA0419067809

Retourbeleid / Herroepingsrecht

(regelement voor de consument)

  Niet tevreden met het ontvangen product? Het terugsturen van een artikel is bij ons geen probleem.

   Bedenktijd (herroepingsrecht): U kunt de bestelling meteen terugsturen zonder dit eerst aan ons te melden. In dit geval geldt een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling kunt u ons via e-mail melden dat u de bestelling toch niet wilt. Na ontvangst van deze melding, krijgt u van ons per e-mail een bevestiging met hierin de instructies voor het retourneren. 

   Kosten retournering: De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening. 

   Terugbetaling: Wij betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring het totale aankoopbedrag terug, mits wij de bestelling in goede staat retour hebben ontvangen 

   Behandeling bestelling: Als het hiervoor nodig is de verpakking te openen, verzoeken wij dit zo netjes mogelijk te doen. Het is niet toegestaan het zegel te verbreken van audio- en video-opnamen en computer programmatuur, en van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. 

   Uitzondering: De volgende artikelen vallen niet onder het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden:

     Gepersonifieerd of op maat gemaakte artikelen. 

     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. 

     Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en/of waarvan de verpakking na levering opent (en/of gebruikt) is. 

     Audio- en video-opname en computerprogrammatuur waarvan het zegel verbroken is. 

     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

   Wil je het artikel ruilen?: Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder! Onze klantenservice is bereikbaar via e-mail: info@dentalsil.nl 

   Is het artikel bij ontvangst beschadigd of is hier een klacht over?: Wij doen altijd ons uiterste best om de bestelling zo goed mogelijk te versturen. Mocht het toch voorkomen dat de bestelling niet compleet of beschadigd is, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder! Onze klantenservice is bereikbaar via e-mail: info@dentalsil.nl 

   U kunt via diverse postorderbedrijven het artikel retourneren: U kunt er voor kiezen om het paket via een postorderbedrijf retour te sturen, bijv. PostNL. Retourneren is op eigen kosten en risico.

  Bestel je als zakelijke klant, bedrijf, B2B dan gelden de volgende regels ten aanzien van het herroepingsrecht. Dentalsil is niet wettelijk verplicht je het herroepingsrecht te bieden, zoals dit geldt voor consumenten (particulieren).

   

  Identiteit van de ondernemer

  Handelsnaam: Dentalsil 

  Adres: Zinkstraat 24, 4823 AD  Breda  

  E-mail: info@dentalsil.nl 

  KvK: 65128451 

  BTWnr: NL855991471B01 

  Bank: NL22ABNA0419067809